Przepisy gry w Polską Piłkę Guzikową 2020

 

 

Rozdział 1
(Gracze, guziki, boisko, bramki, piłka)

 

Gracze i guziki

1.1.1
W grze bierze udział dwóch graczy.

1.1.2

Gracze mają do dyspozycji po 11 guzików, z których jeden musi być określony jako bramkarz.

1.1.3

Bramkarzem jest zunifikowany guzik, lub przedmiot guzikopodobny, zatwierdzony przez Stowarzyszenie TMGG, jednakowy dla każdego z graczy, o średnicy nie większej niż 50 mm i wysokości do 10 mm.

1.1.4

Do gry mogą być używane guziki, które były wyprodukowane do celów krawieckich lub ozdobnych.

1.1.5
Guziki nie mogą mieć większej średnicy niż 65 mm i nie mogą być wyższe niż 18 mm.
1.1.6

Wszelkie wątpliwości co do zgodności wymiaru guzika, jego przeznaczenia i liczby guzików użytych do gry w meczu należy zgłosić przed rozpoczęciem meczu.

 

Boisko

1.2.1

Mecz rozgrywany jest na boisku wykonanym z wykładziny dywanowej lub podobnego materiału szerokości 1100 mm i długości 2000 mm.

1.2.2
Na boisku wyznaczone są następujące punkty:
– punkt środka

– punkty rzutu karnego.

1.2.3

Na boisku wyznaczone są następujące pola:

– pole gry – prostokąt o bokach – 1800 mm na 1000 mm,

– pole środkowe – koło o promieniu 160 mm wyznaczonego z punktu środka,
– pole karne – prostokąt o bokach – 280 mm na 500 mm,

– pole bramkowe – prostokąt o bokach – 100 mm na 300 mm,

– pole promienia rzutu karnego – odcinek koła o promieniu 160 mm wyznaczonego z punktu rzutu karnego i ograniczonego cięciwą, którą jest część linii pola karnego.

1.2.4
Na boisku wyznaczone są następujące linie:
– linie końcowe – proste będące krótszymi bokami prostokąta tworzącego pole gry,

– linie boczne – proste będące dłuższymi bokami prostokąta tworzącego pole gry,
– linie bramkowe – prosta o długości 100 mm znajdująca się pomiędzy słupkami bramek,
– linia środkowa – prosta dzieląca pole gry na pół i równoległa do linii końcowej boiska,
– linie pola karnego – proste tworzące boki prostokąta pola karnego,
– linia rzutu rożnego – krzywa 1/4 okręgu o średnicy 40 mm w czterech narożnikach pola gry,

– linia pola środkowego – okrąg o promieniu 160 mm wyznaczonego z punktu środka,
– inia pola promienia rzutu karnego – łuk okręgu o promieniu 160 mm wyznaczonego z punktu rzutu karnego i ograniczonego linią pola karnego.

 

Bramki

1.3.1
Na boisku znajdują się dwie bramki.

1.3.2

Bramka składa się z dwóch słupków o wysokości 30 mm, grubości 5 mm x 5 mm i położonej na nich poprzeczki o długości 110 mm o grubości 5 mm x 5 mm.

1.3.3

Prostokąt utworzony ze słupków, poprzeczki i linii bramkowej powinien mieć wymiar 30 mm x 100 mm, prostokąt ten nazywany jest światłem bramki.

 

Piłka

1.4.1
Mecz rozgrywany jest piłką, którą jest kula o średnicy 13 – 15 mm wykonana z twardego tworzywa sztucznego. Piłką może też być koralik o powyższej średnicy i kształcie.

 

 

Rozdział 2

(wykonywanie ruchów i odwracanie guzika)

Wykonywanie ruchów przez Gracza

2.1.1
Za prawidłowo wykonany ruch uznaje się:

– pstryknięcie w guzik (podobnie jak w grze w kapsle),

– naciśnięcie guzika (podobnie jak w grze w pchełki),

– odwrócenie guzika (nie może być połączone z przesunięciem guzika – jego środek i brzegi nie mogą być przesunięte względem wcześniejszego położenia),

2.1.2

Ruchy wykonuje się palcami.

 

2.1.3

Podczas wykonywania ruchów nie można dotykać piłki palcem.

2.1.4
Podczas meczu ruchy wykonywane są przez graczy na zmianę, chyba że nastąpi przewinienie jednego z graczy.

2.1.5

Na wykonanie ruchu Gracz ma 8 sekund (czas mierzony jest od momentu gdy po poprzedzającym go ruchu guzik i piłka są nieruchome do momentu gdy gracz dotknie guzik).

2.1.6

Wykonanie ruchu w inny sposób niż w punktach 2.1.1 do 2.1.5 jest karane przyznaniem dodatkowego ruchu przeciwnikowi.

2.1.7
Ruch uważa się za zakończony gdy guziki i piłka są nieruchome.

 

Odwracanie guzika

2.2.1

Odwrócenie guzika nie jest traktowane jako ruch gdy guzik jest użyty do

– wykonania rzutu wolnego

– wykonania rzutu rożnego

– wykonania wybicia

– wykonania autu

– ustawienia w murze

– wykonania rzutu karnego – przed pierwszym ruchem.

2.2.2

Dopuszcza się możliwość odwrócenia 3 guzików przed wykonaniem stałego fragmentu, oprócz guzika użytego do wykonania stałego fragmentu gry bez traktowania tego jako ruch.

 

 

Rozdział 3
(przygotowanie, rozpoczęcie,  zakończenie, cel meczu)

 

Przygotowanie do meczu

3.1.1

Przed rozpoczęciem meczu gracze powinni ustalić, kto wykona pierwszy ruch, a kto wybierze połowę boiska (można sięgnąć do tradycji TMGG, a można rozstrzygnąć to rzutem monetą).

3.1.2
Przed rozpoczęciem meczu, oraz przed rozpoczęciem gry po zdobyciu gola przez jednego z graczy, gracze ustawiają guziki na uzgodnionych połowach boiska.

3.1.3
Guziki mogą być ustawione dowolnie, z zastrzeżeniem, że:

– w polu bramkowym może znajdować się tylko bramkarz (tj. żaden z pozostałych guzików nie może stykać się z linią pola bramkowego, za którą również uważa się część linii końcowej boiska tworzącą pole bramkowe),

– w polu środkowym może znajdować się wyłącznie guzik rozpoczynający grę,

– guziki mogą wystawać za linie boczne i linię końcową boiska, jednak muszą stykać się z tymi liniami,

– guziki nie mogą być ustawione w odległości bliższej od linii środkowej boiska niż odległość równa promieniowi pola środkowego tj. 160 mm

 

3.1.4

Przed rozpoczęciem meczu piłka powinna znajdować się w punkcie środka.

 

Rozpoczęcie meczu oraz wznowienie po strzelonym golu

3.2.1
Mecz rozpoczyna się z chwilą wykonania pierwszego ruchu. W pierwszym ruchu guzik musi dotknąć piłkę, a drugi ruch zawodnik rozpoczynający grę musi wykonać innym guzikiem niż tym, którym rozpoczynał grę.

3.2.2

Po uderzeniu piłki przez guzik, piłka powinna przekroczyć linię środkową boiska pełnym obwodem i znaleźć się na połowie przeciwnika. Jednocześnie nie może opuścić pola środkowego.
3.2.3
Następny ruch należy do drugiego gracza. Po jego wykonaniu piłka nie może opuścić pola gry.
3.2.4
Przy wykroczeniu przeciwko przepisom 3.2.1, 3.2.2 i 3.2.3 przysługuje rzut wolny pośredni z punktu środkowego i dodatkowy ruch.

3.2.5
Powyższe przepisy w punktach od 3.2.1 do 3.2.4 dotyczą zarówno rozpoczęcia meczu jak i wznowienia po strzelonym golu.

 

Zakończenie meczu

3.3.1
Mecz trwa dziesięć minut, bez przerwy.

3.3.2
Po upływie 10 minut piłka musi jeszcze trzy razy opuścić pole gry.

3.3.3

Mecz kończy się w chwili gdy piłka po raz trzeci opuści pole gry.

 

Cel meczu

3.4.1
Celem każdego gracza jest zdobycie gola.
3.4.2
Gol jest uznany, jeśli piłka wpadnie do bramki i pełnym obwodem przekroczy linię bramkową.

3.5.3

Gol nie jest uznany jeśli piłka po wpadnięciu do bramki zatrzyma się na bramkarzu a ten będzie znajdował się w polu gry (będzie dotykał linii bramkowej).

3.5.4
Gol jest uznany, jeśli poprzedzający go ruch wykonany został zgodnie z przepisami.

 

 

 

 

Rozdział 4
(piłka poza boiskiem / rzut autowy, wybicie od bramki, rzut rożny)

 

Aut, rzut autowy

4.1.1

Gdy piłka opuści pole gry przekraczając całym obwodem linię boczną, jednocześnie ostatnim dotykającym piłki guzikiem będzie guzik gracza A, znajdujący się w polu gry, graczowi B przysługuje wykonanie rzutu autowego.

4.1.2

Rzut autowy wykonuje się w następujący sposób: Gracz wybiera dowolny guzik ze swojej drużyny, ustawia go za linią w miejscu w którym piłka opuściła pole gry, piłkę umieszcza na guziku, czeka aż będzie nieruchoma i wykonuje ruch zgodnie z przepisami Rozdziału 2, z wyłączeniem punktu 2.2.1 i 2.2.2. (odwrócenie guzika).

4.1.3
Po wykonaniu autu graczowi przysługuje jeden dodatkowy ruch. Dodatkowy ruch nie może być wykonany guzikiem wykonującym aut.

4.1.4

W przypadku zastosowania przepisu 4.1.3 pierwszy ruch po wykonaniu autu musi być wykonany guzikiem znajdującym się w polu bramkowym.

4.1.5

W przypadku wykroczenia przeciwko punktom 4.1.2 do 4.1.4 przeciwnikowi przysługuje dodatkowy ruch z gry.

4.1.6
Gdy piłka po wykonaniu autu przez gracza B wpadnie w pole bramkowe gracza A to gracz B traci prawo dodatkowego ruchu.

4.1.7

Gdy piłka po wykonaniu autu przez gracza B wypadnie poza linie końcowe boiska nie dotykając żadnego guzika, graczowi A przysługuje dodatkowy ruch po wznowieniu gry.

4.1.8

Gdy piłka po wykonaniu autu przez gracza B wpadnie do bramki gracza A nie dotykając żadnego guzika z pola gry (oprócz bramkarza gracza), chyba że znajduje się on poza polem karnym) gol jest nieuznany, a  graczowi A przysługują dodatkowe 2 ruchy po wybiciu spod bramki.

 

Piłka za linią końcową, wybicie od bramki

4.2.1

Gdy piłka opuści pole gry przekraczając całym obwodem linię końcową, na której stoi bramka gracza A, jednocześnie ostatnim dotykającym piłki guzikiem będzie guzik gracza B, znajdujący się w polu gry, to graczowi A przysługuje wybicie od bramki.

4.2.2

Wybicie od bramki wykonuje się w następujący sposób: Gracz wybiera dowolny guzik ze swojej drużyny, ustawia piłkę w dowolnym miejscu linii pola bramkowego, korzystając z dowolnego guzika, wykonuje ruch zgodnie z przepisami Rozdziału 2, z wyłączeniem punktu 2.2.1 i 2.2.2 (odwrócenia guzika).

 

 

 

4.2.3

Jeżeli piłka po wybiciu od bramki gracza A znajdzie się na połowie gracza B (z wyłączeniem pola bramkowego gracza B, graczowi A przysługuje dodatkowy ruch. Dodatkowy  ruch nie może być wykonany guzikiem wykonującym wybicie od bramki.

4.2.4

Jeśli po wybiciu spod bramki, piłka wypadnie poza linie końcowe lub boczne boiska nie dotykając żadnego guzika, drugiemu graczowi przysługuje dodatkowy ruch po wznowieniu gry.

4.2.5

Gdy piłka po wykonaniu wybicia przez gracza A wpadnie do bramki gracza B, nie dotykając żadnego guzika z pola gry (oprócz bramkarza gracza B, chyba, że znajduje się on poza polem karnym) gol jest nieuznany, a drugiemu graczowi przysługują dodatkowe 2 ruchy po wybiciu od bramki.

 

Piłka za linią końcową, rzut rożny

4.3.1

Gdy piłka opuści pole gry, przekraczając całym obwodem linię końcową na której znajduje się bramka gracza A i ostatnim guzikiem, który dotknie piłkę będzie guzik gracza A. To graczowi B przysługuje rzut rożny.

4.3.2

Rzut rożny wykonuje się w następujący sposób: Gracz wybiera dowolny guzik ze swojej drużyny, ustawia piłkę w dowolnym miejscu linii rzutu rożnego i wykonuje ruch zgodnie z przepisami Rozdziału 2, z wyłączeniem punktu 2.2.1 i 2.2.2 (odwrócenia guzika).

4.3.3

Po wykonaniu rzutu rożnego graczowi przysługuje jeden dodatkowy ruch. Dodatkowy ruch nie może być wykonany guzikiem wykonującym rzut rożny.

4.3.4

Gdy piłka po wykonaniu rzutu rożnego przez gracza B wpadnie na pole bramkowe gracza A to gracz B traci prawo dodatkowego ruchu.

4.3.5

Gdy piłka po wykonaniu rzutu rożnego przez gracza B wypadnie poza linie końcowe lub boczne boiska nie dotykając żadnego guzika, graczowi A przysługuje dodatkowy ruch po wznowieniu gry.

 

 

Rozdział 5
(Faule i kartki)

 

Faul minimalny

5.1.1 Faul minimalny

Gdy w wyniku ruchu, guzik gracza B odepchnie guzik gracza A, nie dotykając wcześniej piłki, na odległość do 1 cm , to taką sytuację określamy jako „faul minimalny”. „Faul minimalny” nie jest karany z zastrzeżeniem 5.1.2 i 5.1.3.

5.1.2. Faul minimalny na bramkarzu

Gdy w wyniku ruchu, guzik gracza B odepchnie bramkarza gracza A, znajdującego się w polu bramkowym nie dotykając wcześniej piłki, na odległość do 1 centymetra. To taką sytuację określamy jako „faul minimalny na bramkarzu” i graczowi A przysługują dodatkowe 2 ruchy.

 

5.1.3  Faul minimalny na guziku w idealnej sytuacji strzeleckiej

Gdy guzik gracza A znajduje się w nie większej odległości od piłki niż 13 cm i między guzikiem gracza A a piłką nie ma przeszkód i punkty: środek guzika, środek piłki i dowolny punkt lini bramkowej stanowią linię prostą. To taką sytuację nazywamy idealną sytuacją strzelecką. Gdy w wyniku ruchu, guzik gracza B odepchnie guzik gracza A znajdującego się w idealnej sytuacji strzeleckiej, nie dotykając wcześniej piłki na odległość do 1 cm, to taką sytuację określamy jako „faul minimalny w idealnej sytuacji strzeleckiej”. Za „faul minimalny w idealnej sytuacji strzeleckiej” graczowi A przysługuje dodatkowy ruch.

 

Faul lekki

5.2.1 Faul lekki

Gdy w wyniku ruchu, guzik gracza B odepchnie guzik gracza A, nie dotykając wcześniej piłki na odległość od 1 cm do 3 cm, to taką sytuację określamy jako „faul lekki”. Za faul lekki graczowi A przysługuje dodatkowy ruch.

5.2.2. Faul lekki na bramkarzu

Gdy w wyniku ruchu, guzik gracza B odepchnie bramkarza gracza A, znajdującego się w polu bramkowym nie dotykając wcześniej piłki, na odległość od 1 cm do 3 cm, to taką sytuację określamy jako „faul lekki na bramkarzu”. Za faul lekki na bramkarzu graczowi A przysługuje rzut wolny wykonywany z narożnika pola bramkowego plus trzy ruchy.

5.2.3 Faul lekki na guziku w idealnej sytuacji strzeleckiej

Gdy guzik gracza A znajduje się w nie większej odległości od piłki niż 13 cm i między guzikiem gracza A a piłką nie ma przeszkód i punkty: środek guzika, środek piłki i dowolny punkt lini bramkowej stanowią linię prostą. To taką sytuację nazywamy idealną sytuacją strzelecką. Gdy w wyniku ruchu, guzik gracza B odepchnie guzik gracza A znajdującego się w idealnej sytuacji strzeleckiej, nie dotykając wcześniej piłki na odległość od 1 cm do 3 cm, to taką sytuację określamy jako „faul lekki w idealnej sytuacji strzeleckiej”. Za „faul lekki w idealnej sytuacji strzeleckiej” graczowi A przysługuje rzut wolny plus trzy ruchy.

 

Faul właściwy

5.3.1 Faul właściwy

Gdy w wyniku ruchu, guzik gracza B odepchnie guzik gracza A, nie dotykając wcześniej piłki na odległość od 3 cm do 13 cm, to taką sytuację określamy jako „faul właściwy”. Za faul właściwy graczowi A przysługuje rzut wolny plus trzy ruchy.

5.3.2. Faul właściwy na bramkarzu

Gdy w wyniku ruchu, guzik gracza B odepchnie bramkarza gracza A, znajdującego się w polu bramkowym nie dotykając wcześniej piłki, na odległość od 3 cm do 13 cm, to taką sytuację określamy jako „faul właściwy na bramkarzu”. Za faul właściwy na bramkarzu graczowi A przysługuje rzut wolny wykonywany z narożnika pola bramkowego plus cztery ruchy.

5.3.3 Faul właściwy na guziku w idealnej sytuacji strzeleckiej

Gdy guzik gracza A znajduje się w nie większej odległości od piłki niż 13 cm i między guzikiem gracza A a piłką nie ma przeszkód i punkty: środek guzika, środek piłki i dowolny punkt lini bramkowej stanowią linię prostą. To taką sytuację nazywamy idealną sytuacją strzelecką. Gdy w wyniku ruchu, guzik gracza B odepchnie guzik gracza A znajdującego się w idealnej sytuacji strzeleckiej, nie dotykając wcześniej piłki na odległość od 3 cm do 13 cm, to taką sytuację określamy jako „faul właściwy w idealnej sytuacji strzeleckiej”. Za „faul właściwy w idealnej sytuacji strzeleckiej” graczowi A przysługuje rzut wolny  plus cztery ruchy.

Faul ostry

5.4.1 Faul ostry

Gdy w wyniku ruchu, guzik gracza B odepchnie guzik gracza A, nie dotykając wcześniej piłki na odległość od 13 cm do 31 cm, to taką sytuację określamy jako „faul ostry”. Za faul ostry graczowi A przysługuje rzut wolny plus pięć ruchów.

5.4.2. Faul ostry na bramkarzu

Gdy w wyniku ruchu, guzik gracza B odepchnie bramkarza gracza A, znajdującego się w polu bramkowym nie dotykając wcześniej piłki, na odległość od 13 cm do 31 cm, to taką sytuację określamy jako „faul ostry na bramkarzu”. Za faul ostry na bramkarzu graczowi A przysługuje rzut wolny wykonywany z narożnika pola bramkowego plus sześć ruchów.

5.4.3 Faul ostry na guziku w idealnej sytuacji strzeleckiej

Gdy guzik gracza A znajduje się w nie większej odległości od piłki niż 13 cm i między guzikiem gracza A a piłką nie ma przeszkód i punkty: środek guzika, środek piłki i dowolny punkt lini bramkowej stanowią linię prostą. To taką sytuację nazywamy idealną sytuacją strzelecką. Gdy w wyniku ruchu, guzik gracza B odepchnie guzik gracza A znajdującego się w idealnej sytuacji strzeleckiej, nie dotykając wcześniej piłki na odległość od 3 cm do 13 cm, to taką sytuację określamy jako „faul ostry w idealnej sytuacji strzeleckiej”. Za „faul ostry w idealnej sytuacji strzeleckiej” graczowi A przysługuje rzut wolny plus sześć ruchów.

 

Faul kuriozalny

5.5.1 Faul kuriozalny

Gdy w wyniku ruchu, guzik gracza B odepchnie guzik gracza A, nie dotykając wcześniej piłki na odległość powyżej 31 cm, to taką sytuację określamy jako „faul kuriozalny”. Za faul kuriozalny graczowi A przysługuje rzut wolny plus pięć ruchów.

5.5.2. Faul kuriozalny na bramkarzu

Gdy w wyniku ruchu, guzik gracza B odepchnie bramkarza gracza A, znajdującego się w polu bramkowym nie dotykając wcześniej piłki, na odległość powyżej 31 cm, to taką sytuację określamy jako „faul kuriozalny na bramkarzu”. Za faul kuriozalny na bramkarzu graczowi A przysługuje rzut wolny wykonywany z narożnika pola bramkowego plus sześć ruchów.

5.5.3 Faul kuriozalny na guziku w idealnej sytuacji strzeleckiej

Gdy guzik gracza A znajduje się w nie większej odległości od piłki niż 15 cm i między guzikiem gracza A a piłką nie ma przeszkód i punkty: środek guzika, środek piłki i dowolny punkt lini bramkowej stanowią linię prostą. To taką sytuację nazywamy idealną sytuacją strzelecką. Gdy w wyniku ruchu, guzik gracza B odepchnie guzik gracza A znajdującego się w idealnej sytuacji strzeleckiej, nie dotykając wcześniej piłki na odległość od 3 cm do 13 cm, to taką sytuację określamy jako „faul kuriozalny w idealnej sytuacji strzeleckiej”. Za „faul kuriozalny w idealnej sytuacji strzeleckiej” graczowi A przysługuje rzut wolny plus sześć ruchów.

 

Kartki

5.6.1 czerwona kartka

Kara czerwonej kartki powoduje wykluczenie ukaranego guzika z gry do końca meczu. ukarany guzik jest zdejmowany z boiska i gracz, który nim grał ma do dyspozycji o jednego guzika mniej.

5.6.2

Każdy faul w wyniku którego faulowany guzik wypada po za boisko (wykładzinę) jest karany czerwoną kartką.

 

5.6.3

Każdy faul kuriozalny karany jest czerwoną kartką.

 

5.7.1 żółta kartka

Każdy faul ostry karany jest żółta kartką.

5.7.2

Kara żółtej kartki jest ostrzeżeniem. Guzik, który otrzymał drugą żółtą kartkę automatycznie otrzymuje czerwoną kartkę i musi opuścić boisko, a gracz który nim grał ma do dyspozycji o jednego guzika mniej.

 

 

Rozdział 6

(Przewinienia i kary pozostałe: Ręka, Nakrycie piłki, Nakładka, Wypadnięcie, Spalony, Dotknięcie ciałem, guzik w polu bramkowym)

 

Ręka
6.1.1

Gdy piłka zostanie zatrzymana na wierzchniej stronie guzika należącego do gracza A, to graczowi B przysługuje rzut wolny bezpośredni.

6.1.2
Gdy piłka zostanie zatrzymana na wierzchniej stronie guzika należącego do gracza A w polu karnym gracza A, to graczowi B przysługuje rzut karny.

6.1.3

Przepis 6.1.2 nie obowiązuje bramkarza gracza A gdy ten znajduje się w polu karnym gracza A.

 

Nakrycie piłki

6.2.1

Gdy piłka zostanie nakryta przez guzik należący do gracza A, to graczowi B przysługuje rzut wolny bezpośredni.

6.2.2
Gdy piłka zostanie nakryta przez guzik należący do gracza A w polu karnym gracza A, to graczowi B przysługuje rzut karny.

6.2.3

Przepis 6.2.2 nie obowiązuje bramkarza gracza A gdy ten znajduje się w polu karnym gracza A.

 

Nakładka

6.3.1

Gdy w wyniku wykonania ruchu guzik gracza A nakryje guzik gracza B nie dotykając piłki, to graczowi B przysługuje rzut wolny bezpośredni.
6.3.2
Gdy w wyniku wykonania ruchu guzik gracza A nakryje guzik gracza B w polu karnym gracza A nie dotykając piłki, to graczowi B przysługuje rzut karny.

 

Wypadnięcie guzika
6.4.1

Gdy guzik gracza A wypadnie poza boisko nie dotykając piłki, to graczowi B przysługują dodatkowe dwa ruchy. (trzy ruchy z gry).

 

Spalony
6.5.1
Gdy guzik gracza A poda piłkę do drugiego guzika gracza A znajdującego się na połowie gracza B i ten dotknie piłki, a pomiędzy nim i bramkarzem gracza B nie będzie innego guzika gracza B, to wówczas graczowi B przysługuje rzut wolny pośredni plus jeden ruch.

6.5.2
Przepis o spalonym w przywołanym punkcie 6.5.1 nie ma zastosowania gdy:
a) bramkarz gracza B jest poza polem karnym gracza B,
b) wszystkie guziki gracza B są poza połową gracza B.

 

Dotknięcie ciałem

6.6.1

Każde dotkniecie piłki ręką lub inną częścią ciała karane jest przyznaniem przeciwnikowi dodatkowego ruchu (dwa ruchy z gry).

 

Guzik w polu bramkowym a stały fragment gry

6.7.1

Jeżeli w trakcie meczu guzik któregokolwiek z graczy znajdzie się w polu bramkowym to gracz do którego ów guzik należy jest zobowiązany do usunięcia go z pola bramkowego nie później niż podczas wykonywania stałego fragmentu gry ( rzut autowy, rzut rożny, wybicie, rzut wolny, rzut karny).

6.7.2

W przypadku wykroczenia przeciw przepisowi 6.7.1 przeciwnikowi przysługuje dodatkowy ruch (dwa ruchy z gry).

 

 

Rozdział 7
Wykonywanie rzutów wolnych i karnych

 

Wykonanie rzutu wolnego
7.1.1

Gracz A wykonujący rzut wolny ustawia piłkę w miejscu przewinienia i wybiera guzik. Gracz B ma prawo do ustawienia muru, przy czy musi się w nim znaleźć co najmniej jeden guzik (ten, który dokonał przewinienia). W murze mogą znaleźć się najwyżej trzy guziki. Mur musi być ustawiony w odległości 50 mm od piłki. Ustawienie guzika do wykonania rzutu wolnego następuje po ustawieniu przez gracza B muru.

7.1.2

Gracz A wykonujący rzut wolny bezpośredni wykonuje ruch, w wyniku którego może być zdobyty gol.

7.2.1

Rzut wolny pośredni wykonuje się jak w punkcie 7.1.1 i 7.1.2, z tym że jeśli gol padnie, nie zostanie uznany. Dodatkowy ruch – jeżeli zaistnieje potrzeba jego wykonania –  musi wykonać guzik, który nie wykonywał rzutu wolnego. W przypadku zdobycia gola w sposób nieprawidłowy grę wznawia się wybiciem z pola bramkowego.

 

 

Rzut karny
7.3.1

Gracz A wykonujący rzut karny ustawia piłkę w punkcie rzutów karnych, następnie korzystając z dowolnego guzika ustawionego na linii pola promienia rzutu karnego wykonuje dwa ruchy. W każdym z nich może zdobyć bramkę. Jeśli jednak guzik dotknie piłki bez oddania strzału traci prawo do kolejnych ruchów.

7.3.2
Podczas wykonywania rzutu karnego, wszystkie guziki muszą znajdować się po za polem karnym.

7.3.3

Guziki znajdujące się w polu karnym usuwa się po za boczną linie pola karnego, A guziki znajdujące się w polu promienia rzutu karnego po za przedłużenie bocznej linii pola karnego.
7.3.4

Pierwszy ruch po nieudanym karnym wykonywany jest bramkarzem lub guzikami należącymi do gracza broniącego rzut karny.

 

 

Rozdział 8

Zmiana guzika podczas meczu

 

8.1.1

Każdy gracz może wymienić w trakcie meczu guzik na inny.

8.1.2

Gracz może dokonać maksymalnie trzech zmian w trakcie meczu.

8.1.3

Zmiana nie jest traktowana jako ruch.

8.2.1

Zmianę można zgłosić w dowolnym  momencie meczu po wykonaniu ruchu przez przeciwnika.

8.3.1

Zmiany dokonuje się w pierwszej przerwie w grze po zgłoszeniu zmiany.(aut, rzut rożny, wybicie, rzut wolny, wznowienie gry ze środka po zdobyciu bramki) .

8.3.2

Gracz zgłaszający zmianę zdejmuje z boiska zmienianego guzika ustawiając na jego miejscu guzik zmieniający.

8.4.1

Po dokonaniu zmiany pierwszy ruch nie może być wykonany guzikiem zmieniającym.

.

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe


9.1.1

Wszystkie zmiany w przepisach mogą być wprowadzane na zebraniu TMGG, większością głosów.
9.2.1
W przypadkach nie opisanych w regulaminie, sprawiedliwą decyzję podejmuję sędzia.