STATUT STOWARZYSZENIA „TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GIER GUZIKOWYCH”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Paragraf 1

 1. Stowarzyszenie działające na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
  o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu nosi nazwę „Towarzystwo Miłośników Gier Guzikowych” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „TMGG”.

Paragraf 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

Paragraf 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Poznania i województwa wielkopolskiego.

 1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Paragraf 4

Towarzystwo używa pieczęci, odznak, znaków organizacyjnych i legitymacji, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział II

Cele i formy działania

Paragraf 5

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza
w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych,
w szczególności związanej z propagowaniem gier guzikowych oraz wiedzy na temat guzików.

Paragraf 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Rozgrywanie meczów guzikowych i turniejów,
 2. Organizację i prowadzenie ligi gier guzikowych,
 3. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
 4. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
 5. Organizowanie imprez kulturalnych,
 6. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami i promocją Stowarzyszenia,
 7. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Paragraf 7

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  zwyczajnych,
  b. wspierających,
  c. honorowych.

Paragraf 8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

Paragraf 9

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
  b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
  c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  d. regularnego opłacania składek.
 3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowiezwyczajni.
 4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Paragraf 10

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
 3. wykluczenia przez Zarząd:
  – z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskichlub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy,
  – z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowieńi uchwał Stowarzyszenia,
  – ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
 4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 5. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 6. likwidacji Stowarzyszenia.
 7. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Paragraf 11

Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

Paragraf 12

Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 2 lata.

Paragraf 13

 1. Uchwały władz zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków władz.
 2. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia
  w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze kooptacji przez organ, który uległ zmniejszeniu, tak, by osiągnąć przewidziane statutem minimum osobowe. Dokooptowany członek organu musi uzyskać akceptację najbliższego Walnego Zebrania Stowarzyszenia. W ten sposób można powołać nie więcej niż 1/3 składu danego organu.

Paragraf 14

Walne Zebranie

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, składającą się z członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 3. uchwalanie programu działania,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a w przypadku zebrania sprawozdawczo-wyborczego – sprawozdań
  z minionej kadencji,
 5. wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania,
 6. wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 7. uchwalenie zmian statutu,
 8. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
 9. podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia,
 10. uchwalanie budżetu,

Paragraf 15

 1. Zarząd zwołuje Walne Zebranie przynajmniej raz w roku, jako zebranie sprawozdawcze.
 2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie na podstawie własnej uchwały bądź na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 50% członków Stowarzyszenia, podając temat i program obrad. Powinno się ono odbyć w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnych Zebrań członkowie zwyczajni powinni być powiadomieni co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem drogą elektroniczną lub SMS-em na wskazany przez członka w deklaracji adres e-mail bądź numer telefonu komórkowego. W przypadku Nadzwyczajnych Walnych Zebrań powiadomienie może nastąpić na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 4. Walne Zebranie jest ważne przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.
 5. Z głosem doradczym zapraszani są członkowie wspierający i honorowi oraz inne osoby, których obecność byłaby pożądana ze względu na przedmiot zebrania.

Paragraf 16

 1. Obrady Walnego Zebrania prowadzi przewodniczący, wybrany przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów.
 2. Przewodniczącemu pomaga protokolant, wybrany na zasadach określonych w ust. 1.
 3. Do zadań przewodniczącego Walnego Zebrania Członków należy: prowadzenie obrad Walnego Zebrania oraz przestrzeganie zapisów statutu.

Paragraf 17

Zarząd

Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania. Zarząd składa się z trzech członków, wybranych przez Walne Zebranie. Do kompetencji Zarządu należy
w szczególności:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. przedkładanie rocznego sprawozdania ze swojej działalności podczas obrad Walnego Zebrania, uchwalenie rocznego planu pracy i budżetu oraz czuwanie nad ich realizacją, ustalanie wysokości składek członkowskich, zwoływanie Walnych Zebrań oraz ustalanie porządku ich obrad,
 4. przyjmowanie i pozbawianie członkostwa członków zwyczajnych i wspierających,
 5. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 6. zatwierdzanie regulaminów określonej działalności,
 7. podpisywanie umów z innymi osobami fizycznymi lub podmiotami prawnymi w związku z realizacją celów statutowych bądź pozyskiwaniem środków finansowych przeznaczonych na ich realizację,
 8. rozpatrywanie skarg członków i rozstrzyganie sporów,
 9. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

Paragraf 18

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Zwołuje je Prezes bądź Sekretarz.

Paragraf 19

 1. Zarząd na posiedzeniu konstytutywnym wybiera spośród siebie Prezesa, Sekretarza
  i Skarbnika, którzy w okresach między posiedzeniami Zarządu reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz i czuwają nad przestrzeganiem przez członków statutu, regulaminów i uchwał władz.
 2. Na posiedzeniach Zarządu decyzje zapadają większością głosów.

Paragraf 20

Oświadczenia woli w sprawach finansowych i majątkowych oraz inne czynności prawne podpisują w imieniu Stowarzyszeniadwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Paragraf 21

Do obowiązków Prezesa, a w przypadku jego nieobecności: Sekretarza, należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia,
 2. otwieranie, prowadzenie i zamykanie zebrań Zarządu, koordynowanie prac Zarządu,
 3. zatwierdzanie, z zachowaniem postanowień paragrafu 20, wszelkich zobowiązań, umów, oświadczeń i innych aktów, które skutkować mogą zmianą majątku Stowarzyszenia,
 4. podpisywanie wszelkich pism i dokumentów,
 5. przedstawienie Walnemu Zebraniu sprawozdania z działalności Zarządu.

Paragraf 22

Do zadań Sekretarza należy:

 1. prowadzenie archiwum Stowarzyszenia,
 2. sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu i Walnych Zebrań,
 3. przechowywanie pieczęci Stowarzyszenia,
 4. prowadzenie korespondencji w imieniu Stowarzyszenia,
 5. opracowanie aktualnej listy członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

Paragraf 23

 1. Skarbnik Stowarzyszenia kieruje działalnością finansową oraz majątkową i odpowiada za stan funduszy i majątek. W szczególności:
 2. zakłada i prowadzi rachunek bankowy Stowarzyszenia,
 3. prowadzi księgowość,
 4. przygotowuje sprawozdania z wykonania preliminarza dochodów i wydatków za rok ubiegły oraz założenia dla Zarządu dotyczące projektu preliminarza dochodów
  i wydatków na rok następny,
 5. pilnuje dyscypliny finansowej organów Stowarzyszenia,
 6. składa Zarządowi półroczne informacje o wywiązywaniu się członków Stowarzyszenia z obowiązków finansowych wobec Stowarzyszenia,
 7. akceptuje i podpisuje dowody wpłat i wspólnie z Prezesem, reprezentuje Stowarzyszenie w sprawach majątkowych.
 8. Skarbnik prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi publikowanymi w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich.

 

Paragraf 24

Każdy z członków władz Stowarzyszenia ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować
z pełnionej funkcji przed upływem kadencji. Rezygnacja następuje w formie pisemnej ze skutkiem na dzień jej złożenia.

Paragraf 25

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
 3. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji przysługuje prawo kooptacji jednego członka.
 4. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 6. kontrola działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych, co najmniej raz na rok,
 7. składanie sprawozdania ze swej działalności wobec Walnego Zebrania,
 8. składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, z podaniem przyczyny i porządku obrad,
 9. przedkładanie na bieżąco Zarządowi wniosków i postulatów wynikających
  z przeprowadzonych kontroli działalności Stowarzyszenia. Sprawozdania, wnioski i postulaty składa odpowiednim władzom Stowarzyszenia przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub, w razie jego nieobecności, członek komisji.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

Paragraf 26

 • Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
 3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
 • Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 • Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów statutowych oraz pokrycia kosztów jego działalności.
 • Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa.
 • Majątkiem oraz funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd w ramach preliminarza budżetowego, przy czym rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 • Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.
 • Nowo przyjęci członkowie płacą składki w ciągu 30 dni od otrzymania statusu członkowskiego.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanieStowarzyszenia

Paragraf 27

 1. Uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej bądź na wniosek połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych. Uchwała wymaga większości kwalifikowanej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji Likwidacyjnej, której zadaniem będzie uregulowanie wszelkich zobowiązań Stowarzyszenia i przekazanie pozostałych składników majątkowych podmiotom wskazanym przez Walne Zebranie oraz przekazanie dokumentacji do odpowiedniego organu nadzoru.
 3. Likwidatorami Stowarzyszenia mogą być upoważnieni do tego członkowie jego Zarządu.
 4. Komisja Likwidacyjna powołuje ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza, którzy podpisują decyzję o likwidacji.
 5. Decyzje Komisji Likwidacyjnej są ostateczne i obowiązują wszystkich członków.
 6. O podjęciu uchwały likwidacyjnej i rozwiązaniu Stowarzyszenia należy powiadomić: sąd rejestrowy, organ nadzoru, bank prowadzący rachunek Stowarzyszenia.
 7. Koszty likwidacji Stowarzyszenia pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.
 8. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia
  7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.
 9. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje z chwilą wykreślenia z rejestru.
 10. Zmiana Statutu dokonywana jest przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% członków.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

Paragraf 28

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r.  Prawo o Stowarzyszeniach.